Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

За нас

Проекти 

Начало / За нас - Проекти / Създаване на компетенции и нови модели за управлен...

Създаване на компетенции и нови модели за управление на пациентските организацииПрез 2010 – 2011 г. фондация „Новите лидери“ реализира проекта „Създаване на компетенции и нови модели за управление на пациентските организации”, който имаше за цел да развиe организационния капацитет на пациентските организации и формира лидерски и управленски качества на техните ключови експерти.

Обществена среда 

Проектът беше създаден, за да отговори на високите очаквания на различни заинтересовани страни към капацитета на неправителствените организации от пациентския сектор. Като ключови играчи, пациентските организации участват във вземането на решения, засягащи, както пациенти, така и предприемачи, държавни институции и цялата общественост. Пациентските организации у нас са създадени на емоционалния принцип, но имат важни задачи и отговорности, които изискват неемоционален, а рационален и управленчески подход, основан на множество и различни компетенции.

Структура на обучителната програма, учебен план

В рамките на шест месеца лидери и ключови експерти преминаха квалификационен курс по Закона за професионалното образование и обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия «Икономист мениджър», специалност „Икономика и мениджмънт“, съгласно държавните образователни изисквания (ДОИ).

За постигане на оптимална и балансирана учебна натовареност, учебният план се структурира по следната схема:

  • 18% от учебните часове –теоритична подготовка;
  • 10% от учебните часове-практическа подготовка;
  • 72% от учебните часове-производствена практика;

Учебният план, по който се обучаваха курсистите, е разработен в съответствие с държавните образователни изисквания за (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" и е утвърден до директора на Центъра за професионално обучение към Българската стопанска камара. В учебния план са включени седем модула, покриващи трите вида подготовка теоритична, практическа и производствена.

Модулното обучение е разработено на база състоянието на пациентските оорганизации, представлявани от хора с разнородни професии. Техният административен капацитет е ограничен, липсва и организационен капацитет-няма стратегически планове за развитие на организациите, няма разписани вътрешноорганизационни правила и процедури. Това наложи да се разработи модулен учебен план, чрез който преподаватели-експерти с голям практически опит в неправителствения сектор да предадат своя опит и знания на участниците в рамките на четиринадесет тематични занимания. 

Обучителни модули 


1. Информационни и комуникационни технологии. Ползване на приложни програмни продукти - 90 учебни часа

2. Стопански мениджмънт - 138 учебни часа

  • Стратегическо планиране и управление
  • Административно управление на НПО
  • Организационно развитие
  • Управление на човешките ресурси
  • Нестопанско право и социални услуги

3. Финансов мениджмънт - 76 учебни часа

4. Мениджмънт на качеството - 8 учебни часа

5. Бизнес комуникации - 80 учебни часа

6. Управление на проекти - 76 учебни часа

7. Разработване на проект - 80 учебни часа

Ключов партньор

Основен партньор по проекта беше Центърът за професионално обучение към Българската стопанска камара, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение да организира и администрира квалификационния курс. 

Резултати

От 20 участници, 17 се явиха на финалния теоретичен и практически изпит.

Изпитът по практика се проведе под формата на защита на проект. В рамките на един месец всеки курсист подготви проектно предложение за потенциално финансиране при правила и условия, определени от преподавателите. Задачата за практическия изпит беше всеки курсист да изготви презентация на проектната идея и да я представи пред изпитна комисия от експерти, назначена със заповед на директора на ЦПО към БСК. На курсистите бяха дадени указания за изготвяне на презентациите и методология за оценяване на презентационни умения. 

Седемнадесет са курсистите, които получиха оценки по седемте модула и се представиха успешно на изпитите по теория и практика, получиха Удостоверение за професионално обучение по част от професия, издадено от Центъра за професионално обучение към Българска стопанска камара.

Трима са курсистите, които посещаваха учебните занимания, но не изпълниха изискванията на преподавателите (изпълнение на практически задачи и разработване на проект) и не се явиха на изпитите по теория и практика. 

В края на програмата беше финансиран един проект. Стойността на финансирането беше 3 000 лева.